Bilaga 2. Tillåtna växtskyddsmedel

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Växtskyddsmedel som är tillåtna för användning i ekologisk produktion

Alla ämnen som förtecknas i denna bilaga måste åtminstone uppfylla de villkor för användning som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/20115.5 Växtskyddsprodukter som är framställda av ämnena i denna bilaga och dess användning måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande och villkor för användning. Mer restriktiva villkor för användning för ekologisk produktion anges i andra spalten

Information om registrerade växtskyddsmedel och grundvillkor för användning finns på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se.

Referens: 889/2008 konsoliderad version av 7 januari 2020, bilaga II

Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung enligt bilaga II i förordning (EG) nr 889/2008

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Allium sativum

Vitlöksextrakt

Azadiraktin från Azadirachta indica (Nimträd, )

 

Bivax

Endast som sårbalsam/sårskydd.

COS-OGA

Chito-OligoSackarid – Oliga-galakturonsyra

Hydroliserade proteiner utom gelatin

 

 Laminarin

Kelp ska antingen odlas ekologiskt eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med nuvarande förordning för ekologisk produktion.

 Maltodextrin

 

Feromoner

Endast i fällor och dispensrar.

Vegetabiliska oljor

Till exempel olja av mynta, tall och kummin. Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning.

 Pyretriner

Endast av vegetabiliskt ursprung.

Kvassia från Quassia amara

Endast som insektsmedel, repellent.

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Får endast användas på icke ätbara delar av grödan och under förutsättning att grödan inte äts av får och get. Se punkt 3.5.4.2 för definition av vad ätlig del av gröda innebär.

Salix spp. Cortex

Extrakt av bark från Salix-arter.

Terpener

Eugenol, geraniol och tymol.

 

Allmänkemikalier

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Livsmedelsbaserade allmänkemikalier

Bland annat lecitin, sackaros, fruktos, ättika och vinäger, vassle, kitosanhydroklorid (som erhålls från hållbart fiske eller ekologiskt vattenbruk) och Equisetum arvense.

Endast de allmänkemikalier enligt definitionen i artikel 23 i förordning (EG) nr 1107/20096 som utgör livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Ämnena får inte användas som ogräsbekämpningsmedel.

 

Mikroorganismer och ämnen som produceras av mikroorganismer

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Mikroorganismer

Härrör inte från genetiskt modifierade organismer.

Spinosad

 

Cerevisan

 

Andra ämnen än de som anges i avsnitten 1, 2 och 3

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Kalciumhydroxid

Svampmedel. Endast i fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa

Nectria galligena.

Koldioxid

 

Kopparföreningar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasisk kopparsulfat

 

Diammoniumfosfat

Endast som lockämne i fällor.

Etylen

 

Fettsyror

Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning.

Järnfosfat (järn(III) ortofosfat)

Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter.

Väteperoxid

 

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

 

Paraffinolja

 

Kaliumvätekarbonat och natriumvätekarbonat (kaliumbikarbonat/natriumbikarbonat)

 

Pyretroider (endast deltametrin eller lambda-cyhalotrin)

Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactrocera aleae och Ceratitis capitata Wied

Kvartssand

 

Natriumklorid (salt)

Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning

Svavel

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).