Bilaga 1. Tillåtna gödselmedel och jordförbättringsmedel

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Gödselmedel och jordförbättringsmedel som är tillåtna för användning i ekologisk produktion

Referens: 889/2008 konsoliderade version av 7 januari 2020, bilaga I

 

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Stallgödsel

Produkter som består av en blandning av exkrement från djur och vegetabiliska material (ströbädd).

Inte från industrijordbruk. Se punkt 3.5.3 för definition av industrijordbruk.

Torkad stallgödsel och dehydrerad fjäderfägödsel

Inte från industrijordbruk. Se punkt 3.5.3 för definition av industrijordbruk.

Komposterat exkrement från djur, inbegripet fjäderfägödsel och komposterad stallgödsel

Inte från industrijordbruk. Se punkt 3.5.3 för definition av industrijordbruk.

Flytande exkrementer från djur

Används efter kontrollerad jäsning och/eller lämplig utspädning. Inte från industrijordbruk. Se punkt 3.5.3 för definition av industrijordbruk.

Komposterad eller fermenterad blandning av hushållsavfall

Produkt från källsorterat hushållsavfall som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall.

Endast vid produktion i ett slutet övervakat insamlingssystem som ska godkännas av Jordbruksverket.[1]

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt: kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200; kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): ej påvisbart.

Torv

Får endast användas i samband med trädgårdsodling (grönsaks-, blomster- och trädodling, plantskola).

Avfall från svampodling

Den ursprungliga sammansättningen av substratet ska vara begränsad till de produkter som omfattas av denna bilaga.

Exkrementer från maskar (maskkompost) och insekter

 

Guano (spillning från fåglar oh fladdermöss)

 

Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material

Produkt från blandning av vegetabiliska material som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

Rötrester från biogasanläggning som innehåller animaliska biprodukter som samrötats med material av vegetabiliskt eller

Animaliska biprodukter (inklusive biprodukter från vilda djur) i kategori 3 och mag- och tarminnehåll i kategori 2 (kategori 2 och 3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009)[2].

Inte från industrijordbruk. Se punkt 3.5.3 för definition av industrijordbruk.

 

 

 

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

animaliskt ursprung som förtecknas i denna bilaga

Processerna ska överensstämma med kommissionens förordning (EU) nr 142/20112.

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan. Se punkt 3.5.4.2 för definition av vad ätlig del av gröda innebär.

Produkter eller biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande:

·         blodmjöl

·         hovmjöl

·         hornmjöl

·         benmjöl eller benmjöl där gelatinet tagits bort

·         fiskmjöl

·         köttmjöl

·         fjädermjöl, hårmjöl och ”chiquette”mjöl (fäll-, päls-, hudmjöl)

·         ull

·         päls (1)

·         hår

·         mejeriprodukter

·         hydrolyserade proteiner (2)

(1)  Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrvikt: ej påvisbart.

(2)  Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan. Se punkt 3.5.4.2 för definition av ätlig del av gröda.

Produkter och biprodukter av vegetabiliskt ursprung till gödsling

T.ex. mjöl av oljekakor, kakaoskal, maltgroddar

Hydrolyserade protein av vegetabiliskt ursprung

 

Alger och därav beredda produkter

När dessa har erhållits direkt genom

i)                    fysiska processer, däribland torkning, infrysning och malning,

ii)                  extraktion med vatten eller sur och/eller alkalisk lösning,

iii)                 jäsning.

Sågspån och träflis

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning

Komposterad bark

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning

Träaska

Från trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning. Halmaska räknas inte som träaska.

Råfosfat, mjukt malet

Produkt enligt specifikation i nr 7 i bilaga I.A.2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003[3] om gödselmedel.

Produkt framställd genom malning av mjuka råfosfater samt innehållande trikalciumfosfat och kalciumkarbonat som huvudbeståndsdelar. Krav på minimihalt, löslighet och partikelstorlek för mjukt malet råfosfat finns specificerat i ovan nämnda förordningstext.

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205

 

 

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Aluminiumkalciumfosfat

Produkt enligt specifikation i nr 6 i bilaga I.A.2 till förordning (EG) nr 2003/2003:

Produkt framställd i amorf form genom värmebehandling och malning och som innehåller aluminium och kalciumfosfat som huvudbeståndsdelar. Krav på minimihalt, löslighet och partikelstorlek för aluminiumkalciumfosfat finns specificerat i ovan nämnda förordningstext.

Kadmiumhalt på högst 906 mg/kg P205

Får endast användas på basisk jord (pH > 7,5)

Basisk slagg

Produkter enligt specifikation i nr 1 i bilaga I.A.2 till förordning (EG) nr 2003/2003:

Thomasfosfat och thomasslagg som erhålls vid järnframställning genom behandling av en fosforhaltig smälta och som innehåller kalciumfosfatsilikat som huvudbeståndsdel. Krav på minimihalt, löslighet och partikelstorlek för basisk slagg finns specificerat i ovan nämnda förordningstext.

Kaliumråsalt eller kainit

Produkter enligt specifikation i nr 1 i bilaga I.A.3 till förordning (EG) nr 2003/2003.

Produkt erhållen ur oraffinerade kaliumsalter. Krav på minimihalt, löslighet för kainit finns specificerat i ovan nämnda förordningstext.

Kaliumsulfat, eventuellt innehållande magnesiumsalt

Framställt av råkaliumsalt genom fysikalisk extraktion, eventuellt även innehållande magnesiumsalt. Ett exempel på magnesiumsalt är kalimagnesia.

Vinass och vinassextrakt

Undantaget vinass från salmiakproduktion.

Kalciumkarbonat

(kalk, märg, mald kalksten, kalkhaltiga havsalger (maerl), fosfathaltig krita)

Endast naturligt förekommande.

Avfall från blötdjur

Endast från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 4.1.7 i förordning (EU) nr 1380/2013, eller från ekologiskt vattenbruk.

Äggskal

Inte från industrijordbruk. Se punkt 3.5.3 för definition av industrijordbruk.

Kalcium- och magnesiumkarbonat

Endast naturligt förekommande

t.ex. dolomitkalk, mald magnesiumhaltig kalksten.

Magnesiumsulfat (kieserit)

Endast naturligt förekommande.

Lösning av kalciumklorid

Behandling av blad på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist.

Kalciumsulfat (gips)

Produkter enligt nr 1i bilaga I.D till förordning (EG) nr 2003/2003. Endast naturligt förekommande.

Kalk från sockerindustrin

Biprodukt från framställning av socker från sockerbetor och sockerrör.

Industrikalk från produktion av vakuumsalt

Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg.

Rent svavel

Produkter enligt avsnitt D post 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

 

Spårämnen

Oorganiska gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen enligt förteckningen i bilaga I.E till förordning (EG) nr 2003/2003 är tillåtna, även mikronäringsgödselmedel med chelater eller visst kväveinnehåll, så länge givan innebär en minimal kvävetillförsel.

 

 

 

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Natriumklorid (salt)

.

Stenmjöl och leror

Inklusive värmebehandlade produkter av lera/lermineral som vermikulit, perlit och leca.

Leonardite (obehandlat organiskt sediment rikt på humussyror)

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift.

Humus- och fulvosyror

Endast om de erhålls genom oorganiska salter eller lösningar utom ammoniumsalter, eller erhålls genom rening av dricksvatten.

Xylit

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift (t.ex. biprodukt av brunkolsbrytning).

Kitin (polysackarid som framställs ur skal av kräftdjur)

Endast om de erhålls från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 3 e rådets förordning (EG) nr 2371/20024 eller från ekologiskt vattenbruk.

Organiskt rikt sediment från sötvatten som bildats under syrefria betingelser (t.ex. sapropel)

Endast organiska sediment som är utvunna som biprodukter från verksamhet i sötvatten eller utvunna från tidigare sötvattenområden.

I tillämpliga fall bör utvinning ske på ett sätt som orsakar minsta möjliga påverkan på vattenmiljön.

Endast sediment från källor som är fria från föroreningar av bekämpningsmedel, långlivade organiska föroreningar och bensinliknande ämnen.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt: kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200; kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): ej påvisbart.

Biokol – pyrolysprodukt som framställs av en mängd olika organiska material med vegetabiliskt ursprung och som används som jordförbättringsmedel

Endast från vegetabiliska material, obehandlade eller behandlade med produkter i bilaga II.

Högsta värde är 4 mg polycykliskt aromatisk kolväte (PAH) per kg torrsubstans. Detta värde ses över vartannat år av EU-kommissionen, med beaktande av risken för ackumulering på grund av upprepad användning.

 

[1] Källsorterat hushållsavfall bedömer Jordbruksverket vara källsorterat och  matavfall bedöms som jämförbart avfall. Det innefattar matavfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet storkök och hushållskök.  Avfall från slakterier, charkuterier, annan livsmedelsindustri eller butiker räknas inte dit.

[2] Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s.1).