3.8 Växthusodling

Idag finns inga detaljregler för växthusproduktion på EU-nivå, men detta finns däremot i den kommande lagstiftningen som ska tillämpas från 1 januari 2022. Till dess kan du följa KRAV:s regler (frivilligt), vilka är beskrivna i korthet nedan i kursiv text.