9.1 Generella regler

Alla de produkter som omfattas av lagstiftningen för ekologisk produktion omfattas också av reglerna för import. Import av ekologiska produkter finns reglerade i ett antal olika EU- förordningar, bl. a Rådets förordning (EG) nr 834/2007, kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008, med dess ändringsförordningar och kommissionens förordning (EG) 889/2008. Huvuddelen av alla detaljer finns i 1235/2008. Ändringar i förteckningarna görs som bilagor till förordningarna och ska göras tillgängliga för allmänheten genom publicering på Europeiska kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/index_sv.htm

Referens: 1235/2008 art 16.4 och 17

På Eur-Lex http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv kan du hitta en så kallad konsoliderad version av kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008. I den är de flesta förordningarna sammanställda till ett dokument. En sådan konsoliderad version är lättare att orientera sig i än att läsa i alla andra förordningar. Var uppmärksam på att en förordning inte omedelbart konsolideras när det kommer en ändring utan denna kan dröja.

Tänk på att de vanliga importreglerna också gäller för ekologiska produkter. Tänk också på att du som importerar ekologiska produkter måste vara ansluten till ett kontrollorgan för ekologisk produktion. Var uppmärksam på att det sker många förändringar inom importområdet. Detta gäller särskilt vilka kontrollorgan som är erkända, vilka produktgrupper och länder de får certifiera och hur länge de får finnas med i förteckningarna över erkända länder och kontrollorgan. Även länkar som finns angivna i förteckningarna kan vara dåligt uppdaterade. Sök då aktuell information på Livsmedelsverkets, Tullverkets och Jordbruksverkets hemsidor:

www.livsmedelsverket.se 

www.jordbruksverket.se

www.tullverket.se