2.2.4 Styrkande dokumentation

Kontrollorganet ska utfärda ett styrkande dokument (intyg) som anger vad som står under kontroll. Dessa intyg kallas i vardagstal för certifikat.

Den styrkande dokumentationen ska innehålla ditt företags huvudsakliga verksamhet och anläggningar, som omfattas av certifieringen. Till exempel följande kategorier:

 • Obearbetade vegetabiliska produkter (så som hos primärproducenter, d.v.s. lantbrukare m.fl.).
 • Levande djur eller obearbetade animaliska produkter (så som hos primärproducenter, d.v.s. lantbrukare fl.).
 • Vattenbruksprodukter och alger.
 • Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål.
 • Vegetativt förökningsmaterial och utsäde.
 • Import av ovan nämnda varor.
 • Export av ovan nämnda varor.
 • Enbart hantering av produkter (d.v.s. lagring, transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten, och i förekommande fall märkning).

Dessutom ska den produktgrupp verksamheten omfattar anges, samt dess giltighetsperiod. Produktgrupper kategoriseras som:

 • Växter och växtprodukter; odling, växthus, svampodling och vildväxande (ange vilka arter som avses).
 • Djur och animalieprodukter; djurhållning, biodling och vattenbruk (ange vilka arter som avses).
 • Bearbetade produkter; livsmedel och foder (ange vilka produktionsplatser och produkter som avses).

Referens: 834/2007 art 2 b och d, 28.1 och 29.1, 889/2008 art 68 och bilaga XII

Svensk tillämpning

Ditt företags kunder ska kunna fastställa vilka produkter eller tjänster, som du levererar, som är certifierade. Detta är det som avgör hur detaljerat certifikatet ska vara för en viss verksamhet. För spårbarhet och kontroll kan ibland ett mer detaljerat certifikat krävas.