2.3.1 Hur man överklagar ett beslut

När kontrollorgan, länsstyrelse eller domstol fattar beslut som kan överklagas ska parterna informeras om hur man överklagar beslutet.

Beslut fattade av kontrollorgan får överklagas till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte av den som beslutet angår, om det har gått hen emot.

Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till den myndighet som ska pröva överklagandet, alltså länsstyrelsen, inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet. Den som överklagar ska ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt hen vill att beslutet ska ändras.

När länsstyrelsen prövat kontrollorganets beslut får länsstyrelsens beslut i sin tur överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Då ska överklagandet ställas till den instans som ska pröva överklagandet (förvaltningsrätten) men ges in till den myndighet som meddelat beslutet (länsstyrelsen).

Referens:  2017:900 art 33, 43 och 44 (förvaltningslagen), 1971:291, art 31 (förvaltningsprocesslagen), 1986:1142, art 2 och 3, 2013:363, art 1