2.2.3 Kontrollbesök

Alla certifierade företag ska besökas av kontrollorganet minst en gång per år men kan också få kontrollbesök oftare. Några saker som ska ingå i riskvärderingen är resultaten från tidigare kontroller, mängden produkter och risken för att produkterna byts ut mot andra produkter. Från och med den 1 januari 2014 ska minst tio procent av alla årliga inspektioner vara oanmälda. Dessutom ska extra oanmälda stickprovsbesök, utöver det årliga fysiska besöket, genomföras hos minst tio procent av de anslutna företagen. Besöken ska främst vara hos de företag som har en hög riskklassning men en del av besöken ska ske slumpvis.

Referens: 834/2007 art 27.3, 889/2008 art 65.2, 65.4 och art 88.3, samt ändringsförordning 392/3013, art1.6