2.2.2 Certifieringsprocess

Ett godkänt kontrollorgan ska utföra kontroll i enlighet med EU:s lagstiftning, av den ekologiska produktion/verksamhet och märkning av ekologiska produkter som ditt företag bedriver. Certifieringsprocessen innebär bland annat att kontrollorganet:

  • Får ta stickprov för att undersöka om de produktionsmetoder som används bryter mot reglerna eller om ekologiska produkter är förorenade. Detta får ske vid misstanke om regelbrott, men även om det inte finns misstankar om att förordningen inte följs.
  • Ska ta prover och låta göra analyser av till exempel mark eller produkter, vid misstanke om att otillåtna produkter använts eller används.
  • Ska göra en utvärdering av riskerna med olika typer av företag och produktionsmetoder. Dessutom ska de göra en kontrollplan för provtagning och analyser för det kommande året. I kontrollplanen för företag som tillverkar foder ska kontrollorganen skriva in ett lägsta antal slumpmässigt tagna prov som ska analyseras i förhållande till de förmodade riskerna.
  • Ska göra en riskvärdering av anslutna företag, som underlag för att besluta om hur ofta kontroll ska göras.

Referens: 834/2007 art 27.3, 889/2008 art 65.2 och 92c 2