7.1.2 Särhållning i tid eller rum

Beredning av bearbetade ekologiska livsmedel ska hållas åtskild i tid eller rum från motsvarande konventionella livsmedel. Du måste försäkra dig om att det inte finns någon risk för sammanblandning eller kontakt med konventionella livsmedel. Särhållning ska ske i alla led från primärproduktion av en ekologisk produkt till lagring, bearbetning, transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten. Det gäller vid import, export och eventuell underleverantörsverksamhet.

Referens: 834/2007 art 19.1

Svensk tillämpning

Om du enbart arbetar med ekologisk produktion i ett företag eller på en produktionslinje har du en åtskillnad i rum, d.v.s. ingen konventionell produktion sker inom företaget. Men i många livsmedelsföretag produceras både konventionella och ekologiska produkter på samma linje. Då måste det finnas en tidsskillnad mellan hantering av de ekologiska och konventionella produkterna. Ett vanligt sätt är att den ekologiska produktionen sker först på dagen i en rengjord linje och därefter sker den konventionella produktionen. Det är detta som kallas åtskillnad i tid. Du bör skriva rutiner om att rengöring ska göras innan den ekologiska produktionen startas.