6.6.3 Placering av bikupor i förhållande till GMO-grödor

Ekologiska djur får inte äta foder med GMO, det gäller även bin, och det gäller även om det bara är en liten andel GMO-grödor sett till all den vegetation som bina hämtar pollen eller nektar från.

Referens: 889/2008 art 13.1

Svensk tillämpning

Du bör inte ha dina bisamhällen närmare än tre kilometer från blommande GMO-grödor som är intressanta för bin. Om GMO-odlingen är avskärmad med insektsnät så att bina inte kan nå växterna eller om alla blommor är borttagna från GMO-växten kan ett kortare avstånd övervägas. Bedömningen görs av kontrollorganet.

I Sverige odlas idag inte några genetiskt modifierade växter som kan innebära problem för ekologisk biodling förutom i försöksodlingar. På Jordbruksverkets webbsida finns det varje år information om vad för slags GMO som odlas och var den odlas. För att undvika problem för biodlingen finns det dessutom en överenskommelse att de som ska odla GMO-grödor kontaktar de biodlare som till länsstyrelsen har anmält sina uppställningsplatser i närheten av det område som GMO-odlingen är tänkt att placeras i.