8.3.1 Regler för foder till sällskapsdjur

Det finns ännu inte någon EU-lagstiftning för ekologiskt foder till sällskapsdjur och därför kan medlemsstaterna tills det finns en sådan lagstiftning följa nationella och privata regelverk. Jordbruksverket har beslutat om regler för foder till sällskapsdjur. Fodret får kallas ekologiskt men inte märkas med EU-logon.

Foder avsett för sällskapsdjur får kallas ekologiskt om:

  1. Råvarorna antingen:
    1. är jordbruksråvaror som är ekologiskt certifierade,
    2. kommer från hägnat vilt som har utfodrats med ekologiskt foder,
    3. kommer från fiskeri- och vattenbruksverksamheter som arbetar enligt målen för EU:s fiskeripolitik enligt artikel 2 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1380/2013 eller
    4. finns uppräknade i bilaga 3 i dessa riktlinjer
  2. Endast de tillsatser som anges i bilaga 4 används och tillsatserna är godkända att använda i foder till det aktuella djurslaget enligt förordning 1831/2003.

Fodret får innehålla en kombination av de råvaror som anges i punkt 1 förutsatt att andelen råvaror som kommer från fiskeri- och vattenbruksverksamheter specificerat i 1c inte överstiger 30 % av fodrets totala torrsubstansinnehåll.

Referens: 889/2008 art 95.5, bilaga V och bilaga VI, 2371/2002 art 3, SJVFS 2017:23

Svensk tillämpning

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från kraven. Du måste då skicka in en ansökan om detta till Jordbruksverket. Ansökningsblanketten hittar du på http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/d37a.html.