2.1.2 Att vara certifierad

Med certifierad menas att ditt företag står under kontroll av ett kontrollorgan som får utföra kontroll av ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter i enlighet med EU:s lagstiftning. Undantag från certifieringskravet och produkter som är undantagna och inte omfattas av reglerna tas upp under 2.4-2.5.

Referens: 834/2007 art 2.d och 28.1