2.4.1 Företag som undantas kravet på certifiering

I Sverige har det beslutats att undanta vissa företag från kravet på certifiering. Undantagen är kopplade till vad företaget gör, inte företagets beteckning. Istället måste du bedöma vilken verksamhet som bedrivs inom ditt företag och sedan fatta beslut om ansökan om certifiering krävs eller inte. Företag som enbart säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsumenter eller slutanvändare är undantagna från kravet på anmälan.

Undantaget från kravet på anmälan gäller inte i de fall företaget också:

  • Producerar eller bereder ekologiska produkter,
  • förvarar ekologiska produkter på annat ställe än i anslutning till försäljningsplatsen,
  • importerar sådana produkter från tredjeland, eller
  • har lagt ut verksamhet som avses i första, andra eller tredje punkten (ovan) på kontrakt till tredje man (SJVFS 2017:10).

Med slutkonsumenter menas fysiska personer som köper sådana produkter huvudsakligen i egenskap av privatperson. Med slutanvändare menas företag som köper sådana produkter för att använda i sin yrkesmässiga verksamhet utan att sälja dem vidare.

Referens: 834/2007 art 2 b och art 28.2, SJVFS 2015:29 1 kap 7 §, LIVSFS 2016:1, 6 §.

Se även https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se