6.6.2 Placering av bikupor i förhållande till dragväxter och föroreningskällor

Du ska placera dina bisamhällen så att bina besöker pollen- och nektarkällor som inte riskerar att påverka den ekologiska kvaliteten på biodlingen. Du måste därför hålla dina bisamhällen på tillräckligt avstånd från sådana pollen- och nektarkällor som kan förorena biodlingsprodukterna eller riskera att bina drabbas av sämre hälsa.

Placera kuporna så att det inom en tre kilometers radie från bigården finns pollen- och nektarkällor som huvudsakligen består av något av följande, eller en kombination av dem:

  • Ekologiska odlingar.
  • Vilda växter, inklusive skog.
  • Odlingar som sköts med metoder som ger en liten miljöpåverkan och som inte påverkar den ekologiska kvaliteten på biodlingen.

Referens: 834/2007 art 14.1 b ix, 889/2008 art 13.1

Svensk tillämpning

De odlingar som menas i den sista punkten är främst sådana metoder som det går att få miljöersättning för miljövänligt jord- eller skogsbruk för, eller Natura 2000-områden. Det finns många olika miljöersättningar, men följande är relevanta med tanke på var du ska placera dina bikupor:

  • Betesmarker och slåtterängar
  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • Fäbodar
  • Vallodling
  • Skötsel av våtmarker och dammar
  • Omställning till ekologisk produktion
  • Ekologisk produktion

Undvik att placera ekologiska bisamhällen i närheten av förbränningsanläggningar, industri- områden och motorvägar.